Obligacions fiscals 4t trimestre

04/01/2023

Des del 2 de gener de 2023 és obert el termini per tal de liquidar les obligacions fiscals corresponents al QUART TRIMESTRE DE 2022, que clourà entre el divendres dia 20 de gener de 2023 i el dilluns dia 30 de gener de 2023 (31 només per alguns resums anuals, com el mod. 180, 190 o 193).

Els impostos a liquidar són els habituals en cada trimestre i, a més, llurs resums anuals:

  • Impost sobre el valor afegit, trimestral o mensual (model 303), tant per persones físiques com jurídiques i resum anual (model 390). TERMINI: 30.01.2023.
  • Pagament a compte de l’IRPF (model 130 o 131), només per persones físiques. TERMINI: 30.01.2023.
  • Retencions d’arrendaments de locals (model 115), per persones físiques o jurídiques que tinguin locals arrendats subjectes a retencions en origen. TERMINI: 20.01.2023. El seu resum anual (model 180) té com a termini el 31.01.2023.
  • Retencions de préstecs o dividends (model 123), per persones físiques o jurídiques que hagin rebut préstecs no bancaris o satisfacin pensions vitalícies, dividends o altres rendiments de capital mobiliari. TERMINI: 20.01.2023. El seu resum anual (model 193) té com a termini el 31.01.2023.
  • Declaració d’operadors intracomunitaris (model 349) per persones físiques o jurídiques que duguin a terme adquisicions i entregues intracomunitàries de béns (compres o vendes amb operadors de la Unió Europea). TERMINI: 30.01.2023.

Per tal de liquidar correctament els models citats anteriorment heu de fer-nos arribar totes les factures emeses i rebudes, si la comptabilitat la portem des de l’assessoria.

Si la comptabilitat es porta des de l’empresa, cal que ens feu arribar, per tal de liquidar l’IVA, el resum de factures emeses i rebudes, amb indicació de bases imposables i quotes, tant repercutides com suportades, tot separant-les per tipus d’IVA i, si s’escau, també cal que apareguin ressenyades les adquisicions i entregues intracomunitàries de béns; les importacions i exportacions; i les operacions amb inversió del subjecte passiu.

Quan hi hagi adquisicions i entregues intracomunitàries de béns (i no fem mensualment l’intrastat), cal que ens envieu també còpia d’aquestes factures, per poder confeccionar la declaració d’operadors intracomunitaris (model 349).

Per liquidar les retencions derivades de l’arrendament de locals (model 115) i de préstecs o dividends, cal que ens feu arribar còpia del rebut d’arrendament o de la liquidació del préstec o dels dividends, o que ens faciliteu les dades (base de retenció, percentatge i retenció). Reiterem: termini 20.01.2023.

MOLT IMPORTANT que tingueu en compte, com ja hem dit abans, que hi ha models el termini de presentació dels quals finalitza PER TOTHOM el proper DIVENDRES 20 DE GENER DE 2023. En el cas de societats amb quota a ingressar de qualsevol model, però, i donat que ÉS OBLIGATÒRIA LA TRANSMISSIÓ DE DADES TELEMÀTICAMENT, us agrairem que, si és possible, ens feu arribar la documentació o les dades ABANS DEL DIA 15 DE GENER DE 2023 –inclòs- (models 115 i 123 –retencions d’arrendaments i de préstecs i/o dividends-), per tal de poder domiciliar l’impost.

Cas que no puguem domiciliar les liquidacions, caldrà fer el pagament a través de plataforma (“Caixabank” – “Caixa Guissona”), mitjançant certificació electrònica o amb l’obtenció d’NRC (que no sempre volen tramitar-nos les entitats bancàries), el que comporta complicacions i possibles ensurts.

Pels impostos que acaben el dia 30 de gener de 2023, el termini de domiciliació acaba el proper dimecres dia 25.01.2023 i, per tant, mireu d’enviar-nos les dades abans.

Degut a l’actual operativa bancària, pels motius explicitats anteriorment ens sap greu NO PODER FER-NOS RESPONSABLES QUE LES DADES REBUDES POSTERIORMENT ALS DIES 15.01.2023 ó 25.01.2023, respectivament, SIGUIN LIQUIDADES EN TERMINI.